Privacy- en cookieverklaring (versie 2018-1)

van Stichting Restauratie Sint-Elisabethkerk Grave ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41080325

 

Contactgegevens
Algemeen

Stichting Restauratie Sint-Elisabethkerk Grave hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring wil de stichting heldere en transparante informatie geven over hoe omgegaan wordt met persoonsgegevens. De stichting doet er alles aan om privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De stichting houdt zich daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat de stichting:

  • persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze verklaring;
  • verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • uitdrukkelijk om toestemming gevraagd wordt als de stichting persoonsgegevens moet verwerken;
  • passende technische en organisatorische maatregelen neemt zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgegeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • betrokkenen via deze verklaring informeert over de rechten die gelden bij het gebruik van persoonsgegevens.

De stichting is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien na het doornemen van deze verklaring hierover vragen bestaan of het om andere redenen gewenst is om contact met de stichting op te nemen dan kan dit via de bovenstaande contactgegevens.

Waarvoor verwerkt de stichting persoonsgegevens

De door de stichting verwerkte persoonsgegevens zijn beperkt tot het register van huidige (en voormalige) bestuurders van de stichting met daarin een overzicht van naam, voorna(a)m(en), geboorteplaats en -datum, functie, datum infunctietreding en datum uit functie. Persoonsgegevens van personen van buiten deze genoemde groep worden niet verwerkt.

Register verwerkingen

Voornoemde persoonsgegevens zijn onder meer noodzakelijk vanwege de (vroegere) bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de stichting in het rechtsverkeer en andere wettelijke eisen, zoals die door de Belastingdienst worden gesteld vanwege de ANBI-status van de stichting.

Verstrekking aan derden

De stichting zal de gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht, toegestaan en noodzakelijk is. Voorbeelden hiervan zijn de verplichtingen die de stichting heeft aan de Kamer van Koophandel of fiscale wetgeving (ANBI-status).

Bijzondere persoonsgegevens

De stichting maakt geen gebruik van bijzondere persoonsgegevens.

Minderjarigen

De stichting verwerkt geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar).

Bewaartermijn

De stichting bewaart de persoonsgegevens voor onbepaalde tijd.

Beveiliging

De stichting heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

  • alle personen die namens de stichting kennis kunnen nemen van de gegevens kennis zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
  • persoonsgegevens worden digitaal opgeslagen en beveiligd met een wachtwoord;
  • persoonsgegevens worden geanonimiseerd en via encryptie versleuteld als daar aanleiding toe is;
  • er worden back-ups van de persoonsgegevens gemaakt om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
Rechten omtrent gegevens

Personen van wie persoonsgegevens verwerkt zijn hebben recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven, voor zover hiermee niet in strijd wordt gehandeld met wettelijke verplichtingen die hieraan in de weg staan.

Klachten

In geval van klachten kan contact worden opgenomen met de stichting. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, is dat uiteraard vervelend. Er bestaat altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Gebruik van cookies

Op de site(s) van de stichting wordt geen gebruik gemaakt van (analytische) cookies of zogeheten derden cookies. Enkel functionele cookies kunnen worden geplaatst om ervoor te zorgen dat de website goed functioneert. Cookies die geplaatst zijn kunnen via de eigen browser verwijderd worden. Hierna volgt een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier om de cookies in de browser te verwijderen:

Wijzigingen in deze verklaring

De stichting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen.

 

Versie 2018-1 (voorgaande versie: n.v.t.)