De jaarrekening is het verslag van het financiële reilen en zeilen van een organisatie. Het bevat de balans per 31 december, de resultatenrekening van het boekjaar en een toelichting op beide. In overeenstemming met het bepaalde daarover in het Burgerlijk Wetboek dient volgens artikel 10 van de statuten van de Stichting Restauratie Sint-Elisabethkerk de jaarrekening binnen zes maanden na afloop van het boekjaar te worden vastgesteld. De vastgestelde rekening en verantwoording worden jaarlijks vóór 1 juli ter kennisneming aan het bestuur van de parochie Grave gezonden.

Op deze pagina vindt u de verantwoording / jaarrekeningen over de afgelopen zeven jaar.

                    

Vanaf 1 januari 2021 is een ‘grote ANBI’ verplicht bij de publicatie van haar jaarlijkse financiële verantwoording gebruik te maken van standaard-formulieren. Voor andere ANBI’s is het gebruik van standaardformulieren niet verplicht, maar wordt vanuit de belastingdienst wel geadviseerd hiervan gebruik te maken. De stichting volgt dit advies met ingang van de jaarrekening 2020. Deze stukken kunnen ingezien worden via de navolgende link(s).

2023 Standaardformulier publicatieplicht | ANBI Algemeen
2022 Standaardformulier publicatieplicht | ANBI Algemeen
2021 Standaardformulier publicatieplicht | ANBI Algemeen
2020 Standaardformulier publicatieplicht | ANBI Algemeen