De Stichting Restauratie Sint-Elisabethkerk Grave staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 41080325.

De stichting is een rechtspersoon. Dat wil zeggen dat de stichting volledige rechtsbevoegdheid bezit en zelfstandig drager van rechten en verplichtingen is.

De stichting is notarieel opgericht op 5 mei 1972 ten overstaan van notaris Th.F.J. van den Heuvel, notaris te Grave.
Op 21 oktober 1977 zijn de statuten voor de eerste keer notarieel gewijzigd, op 7 mei 2002 is dat voor de laatste keer gebeurd.

Klik hier om de statuten van 2002 in te zien.

In 2019 (laatstelijk gewijzigd februari 2024) is – in aanvulling op de statuten – een bestuursreglement (huishoudelijk reglement) vastgesteld.

Als gevolg van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr), die in werking is getreden per 1 juli 2021, dienen de statuten van de stichting aangepast te worden. Deze verplichting geldt overigens niet per omgaande. Het stichtingsbestuur heeft de WBTR-notitie vastgesteld waarin vastgelegd is hoe (op termijn) aan de Wbtr voldaan wordt.