Jaarrekening – jaarverslag 2023 vastgesteld

Op 4 april jl. is de financiële jaarrekening en verantwoording over 2023 vastgesteld. 2023 vormde een overgangsjaar naar 2024 waarin de uitvoering van het SIM-plan op de rol staat (meer informatie daarover volgt nog via deze site). De opbouw van de financiële middelen liet samengevat in het verslagjaar de volgende resultaten zien:

  • Saldo exploitatierekening voor bestemming: € 981,64 positief.
  • Hiervan is € 114,68 toegevoegd aan de continuiteitsreserve.
  • Het eigen vermogen is daarmee € 866,96 gestegen van € 78.174,42 naar € 79.041,38.
  • De kasstroom laat over het verslagjaar een toename aan liquide middelen zien van € 34.069,12.
  • Het totaal van eigen vermogen, reserves en voorzieningen is in 2023 toegenomen met € 35.739,64.