Jaarrekening – jaarverslag 2022 vastgesteld

Op 30 mei jl. is de financiële jaarrekening over 2022 vastgesteld. Het bevat een gedetailleerd financieel verslag en een schriftelijke verantwoording van de ontwikkelingen over het 2022.
In 2022 bestond de stichting 50 jaar, daar is op bescheiden wijze aandacht besteed. Daarnaast had de gemeentelijke herindeling – waarbij de gemeente Grave is opgegaan in de nieuwe gemeente Land van Cuijk – gevolgen voor de bestuurlijke (en financiële) samenwerking met de gemeente.
Het jaar stond voorts mede in het teken van de voorbereiding van het plan voor groot onderhoud in het kader van Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM). Met de extreem hoge inflatie in 2022 is daarmee de uitdaging niet gering. De opbouw van de financiële middelen liet samengevat in het verslagjaar de volgende resultaten zien:

  • Saldo exploitatierekening voor en na bestemming: € 5.190,04 negatief.
  • Het eigen vermogen is met het saldo op de exploitatie gedaald van € 83.364,46 naar € 78.174,42.
  • De kasstroom laat over het verslagjaar een toename aan liquide middelen zien van € 29.532,43.
  • Het totaal van eigen vermogen, reserves en voorzieningen is in 2022 toegenomen met € 29.567,96.

Het volledige verslag is in te zien en te downloaden via de verantwoordingspagina.