Verantwoording 2020

Het bestuur van de stichting heeft op 12 mei 2021 de verantwoording en jaarrekening over het jaar 2020 vastgesteld.

Het saldo van de exploitatierekening is € 59,80 positief. Het eigen vermogen is met het exploitatiesaldo gestegen van € 83.715,88 naar € 83.775,68. De kasstroom laat over het verslagjaar een toename aan liquide middelen zien van € 7.751,57. Het totaal van eigen vermogen, reserves en voorzieningen is in 2020 toegenomen met € 8.810,–.

Vanaf 1 januari 2021 is een ‘grote ANBI’ verplicht bij de publicatie van haar jaarlijkse financiële verantwoording gebruik te maken van standaard-formulieren. Deze verplichting is al van toepassing op de jaarcijfers over 2020. Voor andere ANBI’s is het gebruik van standaardformulieren niet verplicht, maar wordt vanuit de belastingdienst wel geadviseerd hiervan gebruik te maken. De stichting volgt dit advies.

De stukken kunnen ingezien en gedownload worden op deze site in de rubriek Stichting > Verantwoording.