Subsidie SIM 2021-2016

In samenwerking met het parochiebestuur is de Elisabethkerk in februari 2020 aangemeld voor subsidie in het kader van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM) voor de periode 2021-2026.

Voorafgaand is in het najaar 2019 is met het bouwbureau van het bisdom overleg gepleegd over de voorbereiding van deze aanvraag. Op basis van een rapportage door Monumentenwacht Noord-Brabant is een conceptbegroting en meerjarenraming opgesteld.

Het instandhoudingsplan behelst een bedrag van € 389.819,– en omvat tal van werkzaamheden (metsel- en voegwerken, het geheel of gedeeltelijk vervangen van leiwerken op diverse daken, metaal- en kunststofwerken, dakgoten en hemelwaterafvoer alsmede diverse schilderwerken).

Op 31 augustus 2020 is van de Rijksdienst voor cultureel erfgoed de goedkeurende beschikking op het plan ontvangen. Daarbij zijn de subsidiabele kosten vastgesteld op € 386.207,– en is een subsidie van € 231.724,– toegezegd die gelijkelijk over de periode 2021 – 2026 tot uitbetaling komt.

In overleg met het bouwbureau zal een nader plan opgesteld worden tot uitvoering van de werkzaamheden.