SIM-plan voor 2021-2026

De stichting heeft onlangs – in nauwe samenwerking met het kerkbestuur als eigenaar van de kerk – een subsidieaanvraag ingediend bij de Rijksdienst voor cultureel erfgoed in het kader van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM) voor de periode 2021-2026.

In het najaar 2019 is met het bouwbureau van het bisdom overleg gepleegd over de voorbereidingen van een aanvraag voor de Sint-Elisabethkerk. Dit heeft geleid tot diverse afspraken waaronder het laten opstellen van een actuele rapportage door Monumentenwacht Noord-Brabant, het opstellen van een conceptbegroting en meerjarenraming.

De aanvraag behelst een bedrag van ruim € 386.000,– waarvan 60% subsidiabel is. Een besluit van de Rijksdienst op de aanvraag wordt uiterlijk 1 september 2020 verwacht.