Verantwoording 2018

Het bestuur van de stichting heeft in zijn vergadering van 26 juni 2019 de verantwoording en jaarrekening over het jaar 2018 vastgesteld.

De verlies- en winstrekening laat een negatief resultaat zien. De kasstroom vertoont een toename aan liquide middelen die door herschikking deels zijn toegevoegd aan de reserves Groot onderhoud/restauratie en het Orgelfonds.

Aan het begin van 2019 hebben zich enkele ontwikkelingen voorgedaan die niet onvermeld kunnen blijven maar formeel geen deel uitmaken van de verantwoording over 2018. Het betreft een plotselinge, niet-voorziene wijziging in de samenstelling van het bestuur waarbij Jeroen Dulk is afgetreden als voorzitter; hij is opgevolgd door Jacques van Geest.
Verder is begin 2019 het besluit genomen om de reconstructie van het rugwerk van het Smitsorgel voor onbepaalde tijd uit te stellen. Over de gevolgen van dit besluit zal in de jaarrekening 2019 (welke uitkomt in de eerste helft van 2020) nader verslag worden gedaan.

De stukken over 2018 zijn in de rubriek Stichting > Verantwoording in te zien en te downloaden.