Overleg kerkbestuur (RUG-werk = REG-werk)

Stichting en kerkbestuur hebben jaarlijks tenminste twee keer per jaar bestuurlijk overleg om te zorgen voor een goede afstemming van de onderscheiden taken en verantwoordelijkheden.

Woensdag 28 februari jl. waren beide besturen tezamen en stond het overleg met name in het teken van de voorgenomen reconstructie van het rugwerk van het Smitsorgel.

Eerder is de afspraak ‘RUG-werk = REG-werk’ gemaakt. Deze algemene afspraak wordt werkendeweg verder ingevuld. Tijdens het overleg zijn hiertoe gezamenlijk enkele spreekwoordelijke piketpaaltjes geslagen. Onder andere is afgesproken om – naast het eerdergenoemde reguliere halfjaarlijkse overleg – frequenter overleg te voeren over de planvorming rond het orgel.

Het kerkbestuur zal, als eigenaar van de kerk en inventaris (waaronder ook het orgel behoort),  te zijner tijd optreden als opdrachtgever.