Rapport reconstructie rugwerk gereed

Dinsdag 7 november heeft de uit Duiven afkomstige heer Jan Boogaarts ‘enige gedachten over het te reconstrueren rugpositief‘ van het grote orgel in de Sint-Elisabethkerk gedeeld met het stichtingsbestuur en het kerkbestuur.

Jan Boogaarts (links) overhandigt rapport aan Jeroen Dulk

Het rapport, opgesteld op verzoek van de stichting, geeft inzicht in de grootte van het rugpositief, zowel wat betreft het meubel als het instrumentarium (de orgelpijpen). Dat was nodig omdat er geen originele bouw- of constructietekeningen meer zijn. Aantekeningen uit offertes en vergelijking met Smits-orgels elders hebben nu geleid tot een beeld dat de situatie van weleer heel erg dicht nadert.

Jan Boogaarts heeft bij het opstellen van het rapport nauw samengewerkt met de heren Rudi van Straten (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) en Mark Kuijpers (opgeleid als orgelbouwer en organist in de parochie).

Met het rapport is een belangrijke stap gezet in de voorgenomen reconstructie van het in 1866 door een gedeeltelijke instorting van het orgel verloren gegane rugwerk.

Mark Kuijpers (links) en Rudi van Straten

Het idee om het rugwerk te herstellen speelde al tijdens de grote restauratie in de jaren ’70 van de vorige eeuw. Meer daarover is te lezen in de toentertijd uitgegeven Informatiebulletins. In editie 10 van deze serie wordt de naam van (een jonge) Jan Boogaarts al opgevoerd als kenner van Smits-orgels. De dissertatie die hij destijds over deze orgels in voorbereiding had heeft kennelijk wat langer op zich laten wachten dan gedacht… Het is nog niet eens zo lang geleden, 9 mei van dit jaar om precies te zijn, dat Jan Boogaarts op 83-jarige leeftijd (!) aan de universiteit van Nijmegen (eindelijk) is gepromoveerd.

Het bestuur is de heren Boogaarts, Van Straten en Kuijpers zeer erkentelijk voor hun werk. De komende tijd zal gebruikt worden voor nader beraad over de vervolgstappen.