Jaarrekening 2015 vastgesteld

Het bestuur van de Stichting Restauratie Sint-Elisabethkerk heeft in zijn vergadering van 8 juni 2016 de jaarrekening 2015 vastgesteld.

Om beter inzicht te krijgen in de mate waarin op bestanddelen van het vermogen (toekomstige) verplichtingen rusten, is in 2015 een start gemaakt met de vorming van twee reserves:
a) Reserve groot onderhoud/restauratie (kerkgebouw en inrichting, exclusief het orgel);
b) Reserve orgelfonds.

Nu in het verslagjaar het (principe)besluit is genomen om in 2016 een fors bedrag aan restauratie/ groot onderhoud te besteden, wordt daarbij een groot beroep gedaan op het bestaande eigen vermogen. Het is dan ook gewenst/noodzakelijk te komen tot een derde reserve:
c) Continuïteitsreserve.
Deze reserve stelt de stichting in staat om – in situaties dat begrote bedragen, inkomsten of het vermogen onder druk komen te staan – de reguliere kosten voor een jaar daaruit te dekken.

De exploitatie sluit – na de vorming van voornoemde reserves – met een nadeel van 24 euro.

De jaarrekening 2015 vindt u hier terug.