Jaarrekening 2014 vastgesteld

Het bestuur van de Stichting Restauratie Sint-Elisabethkerk Grave heeft in zijn vergadering van 20 mei 2015 de jaarrekening over 2014 vastgesteld.

Het jaar 2014 heeft in het teken gestaan van een bestuurlijke transitie. Bijna het voltallige bestuur is in de loop van het verslagjaar afgetreden en heeft het parochiebestuur – bij wijze van interimbestuur – enkele maanden leiding gegeven aan de stichting.
In de loop van 2014 zijn vier nieuwe bestuurders aangezocht die met ingang van 1 januari 2015 in functie zijn getreden.

De jaarrekening sluit af met een voordelig saldo van (afgerond) 921 euro. De van de parochie ontvangen bijdrage is rechtstreeks ten gunste van het vermogen gebracht.

De jaarrekening 2014 vindt u hier terug.